ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทานตะวัน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายสาคร  ตั๋นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

2

ร.ต.สมพร  ทาแกง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นายสมพร  ปัญญาใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4

นายสกล  มีสา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวันและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายคำตั๋น ทาแกง ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่7)

2

นายยงค์ แบนแก้ว รองประธานสภาฯ (ส.อบต.หมุู่10)

3

นายวาสน์ ราชคมน์ สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่2)

4

นายทองคำ ใจมอย สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 2)

5

นายโสภณ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 3)

6

นายมังกร มัฆวาล สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 3)

7

นายสุนทร ราชคม สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 4)

8

นายผัดดี ทาแกง สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 4)

9

นายเดช ปัญญาใจ สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 5)

10

นายกฤษดา นามะยอม สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 5)

11

นายสงกรานต์ คำภิระ สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 6)

12

นายศุภชัย ทาแกง สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่ 7)

13

นายมา ใจหล้า สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 8)

14

นายสุริยัณห์ ใจมูลมั่ง สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.หมู่ 8)

15

นายเกษม ดาสา สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.หมู่9)

16

นายสมัย จ๋อมแก้ว สมาชิกสภาฯ (ส.อบต. หมู่ 9)

17

นายสวาท เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาฯ (ส.อบต. หมู่ 10)

18

นายวรารักษ์ ทาแกง สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่11)

19

นายณรงค์ ณะอุโมงค์ สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่11)

20

นายศุภชัย ปารมี สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่12)

21

นายนพดล ปินตาวนา สมาชิกสภาฯ(ส.อบต.หมู่12)

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดอบต. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัดอบต.
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานะการคลัง

ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2559 23,327,818.84 21,677,018.94 1,650,799.90
2560 23,179,343.85 22,203,629.16 975,714.69
2561 25,757,741.05 20,788,967.89 4,968,773.16

ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ณ กันยายน 2561

ศูนย์บริการประชาชน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อบต.ทานตะวัน)

2. ศูนย์ อปพร.อบต.ทานตะวัน

3. ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน(ศรภ.อบต.ทานตะวัน)

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอบต.ทานตะวัน

5. ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

6. การให้บริการยืมใช้ห้องประชุม

7. การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ

8. การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค

9. การให้บริการช่วยดับเพลิง

10. หน่วยบริการประชาชน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในเทศบาลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาอบต. ซึ่งสมาชิกสภาฯทั้ง 24 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์