นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 • บทนำ
 • เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและครอบคลุมภารกิจหน้าที่หลักขององค์การบริหาร    ส่วนตำบล  ที่จะต้องทำและภารกิจอาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามนัยมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง     (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
 • 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     1.1 ด้านการเกษตร 

  เป้าหมาย  คือ ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกร

  แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑.1 จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

         – จัดหาเครื่องสูบน้ำ / ขุดลอกลำเหมืองและทำคลองส่งน้ำ

         – ประสานงานกรมชลประทาน เพื่อขยายเขตการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า และทำประตูน้ำหนองฮ่าง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

  ๑.1.2 ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ

         – หมักผักตบชวา เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ย

         – พัฒนาการสูตรปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพในการทำการเกษตร

         – ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ย

  1.1.3 ส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

  1.1.4 จัดตั้งศูนย์เกษตรชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี

  1.1.5 สร้างปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร

     1.2 ด้านการท่องเที่ยว

  เป้าหมาย  คือ พัฒนาตำบลทานตะวันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

  แนวทางการพัฒนา 

                          1.2.1 พัฒนาหนองฮ่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

  1.2.2 พัฒนาหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัฒนธรรม  ชาวลื้อ วัฒนธรรมชาวยอง  วัฒนธรรมชนเผ่า  หมู่บ้านตีเหล็ก เป็นต้น

  1.2.3 ส่งเสริมให้ วัดอรัญญวิเวก ( ห้วยบง ) ซึ่งมีพระประธาน อายุกว่า 1,000 ปี  และ วัดมหาวัน ( สะดือเมืองพาน ) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  1.2.4 ทำบ้านพักนักท่องเที่ยว ( Home stay )

     – ส่งเสริมให้มีบ้านพักนักท่องเที่ยว ในตำบลทานตะวัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติ

     – สร้างเยาวชนไกด์น้อย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

  2. นโยบายด้านสังคม

  เป้าหมาย  คือ  ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพทางด้านสังคม     ให้มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

  แนวทางการพัฒนา

  ๒.๑ ชมรม อสม.ต้องเป็นชมรมแกนนำในการพัฒนาท้องถิ่น

  2.2 ผู้สูงอายุ ได้รบการพัฒนาศักยภาพ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

  2.3 กลุ่มพัฒนาสตรี , อปพร , สายตรวจอาสา , อช และอาสาสมัครทุกองค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

  2.4 ผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพ และผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

  2.5 ชมรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้รับการเอาใจใส่อย่างมีศักดิ์ศรี

  2.6 ส่งเสริมคนดี ด้วยกิจกรรมด้านศาสนา

  2.7 พัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และอาชีพตามวัฒนธรรม

  2.8 ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน รักการเรียน โดย

      – โครงการพี่สอนน้อง

      – โครงการเชิดชูเกียรติเด็กเรียนดี

      – โครงการติวเตอร์ที่บ้าน โดยการส่งโจทย์ปัญหาวิชาการถึงชานเรือน

  ๒.9 ส่งเสริมบ้านเมือง ปลอดยาเสพติด โดย

     – เสริมสร้างสภาเยาวชนต้านยาเสพติด

     – เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

     – ร่วมพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบ

   

  3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                          เป้าหมาย  คือ ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ       ที่ครบครัน

                          แนวทางการพัฒนา

  3.1 ประสานสำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อซ่อมแซมถนนสายหลัก ( ร่องคต –    ห้วยบง , ท่าหล่ม – ห้วยบง , สันปูเลย – ท่าหล่ม )

  3.2 ทำถนนใช้ในการสัญจร เพื่อการเกษตร

  3.3 ทำถนน ที่ใช้ในการสัญจร ในซอยต่างๆ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  3.4 ซ่อมแซม ถนนในหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

  3.5 ติดตั้ง ไฟกิ่ง ในจุดที่มีความเสี่ยง

  3.6 ส่งเสริมให้มีอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  3.7 จัดหาน้ำสะอาด สำหรับการอุปโภคและบริโภค

     – ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

     – สร้างโรงผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้าน

     – ส่งเสริมให้มีเครื่องกรองน้ำในครัวเรือน

   

  4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

  เป้าหมาย  คือ  ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

  แนวทางการพัฒนา

  4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

  4.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

  4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  4.4 ส่งเสริม และสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  4.5 ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ           มีศักยภาพในการแข่งขัน

  4.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

  4.8   ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา

  4.9   ส่งเสริม และสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีของตำบล เช่น

             ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์ตำบลทานตะวัน หรือ กิ๋นก๋วยสลาก  หรือ ตานก๋วยสลาก

             ประเพณียี่เป็ง

             ประเพณีสลากภัตต์ต้นสลี 

             ประเพณีกินวอ 

             ประเพณี สรงน้ำสรงพระธาตุสะดือเมืองพาน

             ประเพณี สืบชะตาหนองฮ่าง

   

  5. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  เป้าหมาย  คือ ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพใจที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  แนวทางการพัฒนา 

  5.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพประจำตำบล

  5.๒ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

  5.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

  5.๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา

  5.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์

  5.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีอุปกรณ์การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

  5.๗ สนับสนุน สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

  5.๘ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ

  5.๙ ส่งเสริม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้เพียงพอ

  5.๑๐ ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) เพื่อกระจายการดูแลและระบบการบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน

  5.๑๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี

  5.๑๒ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย

  5.๑๓ ส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน

  5.๑๔ จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์โดยเร่งด่วน

  5.๑5 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกรูปแบบ

   

  6. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์

  เป้าหมาย  คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและ   การดูแล อย่างทั่วถึง

   

  แนวทางการพัฒนา 

  6.๑ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของรัฐบาล

  6.๒ ประสานงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ

   

  7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

       เป้าหมาย  คือ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว

  แนวทางการพัฒนา 

  7.๑   บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

  7.2   ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานในองค์กร โดยมุ่งให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็ว

  7.๔   จัดให้มีระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  7.๕   มุ่งให้เป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ

  7.๖   จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

  7.๗   ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดเวที อบต. พบประชาชนเพื่อดูแล แก้ไขปัญหาของประชาชน

  7.๘   สนับสนุนโครงการให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาชน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

  7.๙   สนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย

  7.๑๐ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างวิสัยทัศน์เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแก้ปัญหาในชุมชนของตนเองได้

  7.๑๒ พัฒนาจัดเก็บรายได้ ระบบภาษีให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

   

                     ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง      การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์