ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของตำบลทานตะวัน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน  ห่างจากอำเภอพานโดยเฉลี่ยประมาณ  10 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอพาน  เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน  มีทั้งหมด  68.90ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลม่วงคำ  ตำบลเวียงห้าว  และตำบลหัวง้ม  อำเภอพาน

ทิศใต้             ติดกับ  ตำบลป่าแฝก  และตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก     ติดกับ  ตำบลป่าแงะ  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก      ติดกับ  ตำบลแม่เย็น  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

  ลักษณะภูมิประเทศ

  • ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีความลาดเอียงลงมาตั้งแต่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืม – แม่พุง มีหนองน้ำขนาดใหญ่รองรับปริมาณน้ำอยู่  1  แห่ง  คือ  หนองฮ่าง  และมีลำน้ำไหลผ่านพื้นที่ตำบลทานตะวัน  ได้แก่  ลำน้ำห้วยบง  ลำน้ำร่องคต  และลำน้ำหนองเขียว

ลักษณะภูมิอากาศ

  • มี 3 ฤดู (ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน)

ลักษณะของดิน

  • ดินเป็นดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

ลักษณะของแหล่งน้ำ

  • มีหนองน้ำขนาดใหญ่รองรับปริมาณน้ำอยู่ 1 แห่ง คือ หนองฮ่าง และมีลำน้ำไหลผ่านพื้นที่ตำบลทานตะวัน ได้แก่ ลำน้ำห้วยบง ลำน้ำร่องคต และลำน้ำหนองเขียว

ลักษณะของไม้และป่าไม้

  • ลักษณะของไม้และป่าไม้ในเขตตำบลทานตะวันนั้น เป็นเขตป่าชุมชนมีพืชพันธ์ุป่าไม้มากมายหลายชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นเนื้อเเข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น
  • ขอบเขตการผืนป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวันนั้น มีการจัดพื้นที่ผืนป่าขององค์กร รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลทานตะวัน) โดยการจัดสรรพื้นที่เขตป่าให้เห็นอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป่าอนุรักษ์และป่าชุมชนในพื้นที่ใช้งานป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ามไปยังทูลบาร์