ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

      ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ได้กำหนดภารกิจ   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ว่าจะต้องดำเนินการด้านใดบ้าง   ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วพบว่า  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  มีภารกิจและหน้าที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว    ดังนี้

      ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

            (    )  การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก    ภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการ   ได้แก่    

                      (  การขุดลอกแหล่งน้ำ   ลำธาร  การซ่อมแซมเส้นทางสัญจร   )

            (    )  การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่   งานวางท่อ

                     ระบายน้ำ  )

            (    )  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  การจัดหา

                     ที่กักเก็บน้ำแจกจ่ายในครัวเรือน  ,  การก่อสร้างระบบประปา  )

            (    )  การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ 

                      ได้แก่   การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน  )

    ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

            (    ) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี   คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

                     ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ ( การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ , ผู้ป่วยเอดส์ 

                     และผู้ด้อยโอกาส 

            (    )  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  

                     ได้แก่   การล้างถนน  ทางเดิน  และดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะ  )

            (    ) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่   การก่อสร้าง

                     สุสานและฌาปนสถาน  )

            (    )  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่  

                     (  การอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  )

    ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

           ดังนี้

             ) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   ภารกิจที่

                    จะต้องดำเนินการ ได้แก่ ( จัดทำป้ายสนับสนุนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง )

           (    )  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่  ( การให้ความ

                     ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยธรรมชาติ  )

           (    ) การรักษาความสงบเรียบร้อย    การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน   และรักษาความ

                    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   ภารกิจที่จะต้อง

                    ดำเนินการ  ได้แก่  การจัดให้มีการอยู่เฝ้าเวรยาม  )

         ๕.๔   ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจ

                ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                 (    )  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประสานการจัดทำแผนพัฒนา 

                          ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่   การจัดทำแผนสามปี แผนประจำปี  )

                 (    )  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ  ได้แก่  ( การจัดให้มีสถานที่

                          ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติ  )

        ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    มีภารกิจที่

               เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                ( การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

                         และสิ่งแวดล้อม   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่   จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

                         เป็นแหล่งธรรมชาติ  )

                 ( การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม    ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่  การทำ

                         ความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  )

                 ( การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง  ๆ   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่ 

                         การฝังกลบขยะแทนการเผาขยะ   )

         ๕.๖  ด้านการศาสนา    ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี    และภูมิปัญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่

                เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                 (    ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                          ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่  การจ่ายเงินอุดหนุนตามประเพณีต่าง ๆ  )

                 (    ) การส่งเสริมการกีฬา   ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ   ได้แก่   การจ่ายเงินอุดหนุน

                          การแข่งขันกีฬา  ให้แก่การกีฬาจังหวัด  และโรงเรียน   ตามโครงการต่าง ๆ   )

                 (    ) การศึกษาและการทำนุบำรุงศาสนา   และการส่งเสริมวัฒนธรรม   ภารกิจที่จะต้อง

                          ดำเนินการ  ได้แก่  การจ่ายเงินอุดหนุนตามประเพณีและโครงการต่าง ๆ  )

         ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการ   และการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจ   ขององค์การบริหาร-

                ส่วนตำบล   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                (   )  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม  พ... ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.

                          ๒๕๔๐  

                (    )  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินงานประเภทต่าง  ๆ   ขององค์การ-  

                          บริหารส่วนตำบล

                (    )  สนับสนุนให้มีการบูรณาการ   การปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                          หรือหน่วยงานอื่น

               (     )  ส่งเสริมพัฒนาความรู้   ความสามารถให้แก่พนักงานส่วนตำบล

               (     )  ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ     ระหว่างพนักงาน

                          ส่วนตำบลกับผู้บริหาร

               (     )  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร-

                          ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจหลักและภารกิจรอง   ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

     ภารกิจหลัก

     ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก   ทางน้ำ   และทางระบายน้ำ

          การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  ๆ

          การจัดการศึกษา

          การสังคมสงเคราะห์   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี   คนชรา   และผู้ด้อยโอกาส

          การส่งเสริมการกีฬา

          การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   และการรักษาพยาบาล

          การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยและสาธารณสถานอื่น ๆ

          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    ๒.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

–     การกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูล   และน้ำเสีย

–     การจัดการ    การบำรุงรักษา   และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้    ที่ดิน   ทรัพยากรธรรมชาติ

      และสิ่งแวดล้อม

๓.  การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

          การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

–    การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค   และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

     ภารกิจรอง

๑.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

–   การบำรุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น    และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒.  การส่งเสริมการเกษตร

     ๓.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

–   การส่งเสริม   การฝึก   และการประกอบอาชีพ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์