อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน บริหารงานตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าประสงค์
 เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
  3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอน ภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนารวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
  5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

กว่าจะมาเป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน"

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวันได้ทำการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องคตสันปูเลย

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่ง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักใต้

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเวียง 

ซึ่งได้ทำการรวมศูนย์ฯ ในปี พ.ศ.2559 มีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น 1.เด็กนักเรียนช่วงอายุ 2-3 ปี 2.เด็กนักเรียนช่วงอายุ 3-4 ปี โดยการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน
จัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย
ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม"
วิสัยทัศน์
  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย
  3. ปลูกฝังคุณภาพ จริยธรรม มารยาท วินัยที่ดีให้กับผู้เรียน
  4. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัฒกรรมและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเหมาะสม

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ประมวลภาพโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ละอ่อนเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมวลภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมวลภาพโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ละอ่อนเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประมวลภาพโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้ามไปยังทูลบาร์