โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน กำหนดโครงสร้างหน่วยงาน การแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วนราชการ

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  )
สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
 ( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )  ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )
 ๑. งานการเจ้าหน้าที่  ๑. งานการเงินและบัญชี  ๑. งานก่อสร้าง  ๑. งานบริหารการศึกษา
 ๒. งานนโยบายและแผน  ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  ๒. งานส่งเสริมการศึกษา
 ๓. งานสาธารณสุข  ๓. งานประสานสาธารณูปโภค      ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4. งานธุรการ

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์