กองช่าง

นายศิริ  เติมพันธ์ุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายดิเรก  พัฒนอุตมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายมานพ  เชื้อเมืองพาน

พนักงานสูบน้ำ

นายอโณทัย  ใจซื่อ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

                        

                                                                                นางขวัญหทัย  อุปนันท์                     นางสาวจุฬาลักษณ์  ชมภู

                                           

นายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน                       นายชัยวิชญ์  กาบสาร                          

                  

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์