คณะผู้บริหาร

นายสาคร ตั๋นคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

นายสมพร ปัญญาใจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ร้อยตรีสมพร ทาแกง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

นายสกล มีสา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ข้ามไปยังทูลบาร์