สำนักงานปลัด

 

นางสาวกาญจนา  แก้วอุด

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน 

                                                                                                          

                   นางสมพร   ไฝขันธ์                                                           นางธีรารัตน์  ขาวทอง                                                         นายณัฐพล   อภัย         

           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                    พ.จ.ต.สมัคร   โพธิ์ฤาชัย                                                   

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

         

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์