โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี 2563

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี 2563

            องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี พ.ศ.2563  ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนใจฝึกซ้อมกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย และสร้างความสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาเป็นทีม  ส่งเสริมการประสานความร่วมมือสร้าง“พื้นที่ปลอดภัย” ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

หมายเหตุ : เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 2019)ขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน จึงได้เลื่อนทำการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 2019) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์