โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563  ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้แสดงออกร่วมกับผู้อื่น ทำให้เกิดความร่วมมือ และอยากเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น และได้รับขวัญกำลังใจในวันเด็กแห่งชาติ ประกอบกับเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  เสริมสร้างด้านจิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งได้รับการพัฒนาให้มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ  การเชื่อมโยง (I.Q) และมีความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) จากการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อิสราง อุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ ๔ อ.พาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์